POLITYKA PRYWATNOŚCI
DEFINICJE
Administrator: 4MATS.PL Agregacja Sp. z o.o., ul. Wronia 45 lok.102, 00-870 Warszawa, KRS 0000598140.
Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Klient: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
Polityka: niniejsza Polityka prywatności.
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwisy: wydawane przez Administratora aplikacje, portale, serwisy internetowe, strony internetowe oraz aplikacje mobilne, do których stosuje się niniejszą Politykę.
Usługa: usługi świadczone za pośrednictwem Serwisów.
Jakie dane przetwarza Administrator?
Administrator przetwarzamy dane, które Klient podaje lub pozostawia w ramach korzystania z Usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Klientowi kont lub profili w Usługach np. adres e-mail, które nam podaje np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Usługach, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Usługach czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach cookies. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach może się różnić – informacje w tym zakresie można znaleźć np. w panelu powiązanym daną Usługą lub u Inspektora Ochrony Danych.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 4MATS.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Wronia 45 lok.102, 00-870 Warszawa, email: iod@4mats.pl.
Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Klientów i przez jaki okres będą przetwarzane?
Podstawy prawne przetwarzania danych Klientów w poszczególnych celach są następujące:
  Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
1 wykonanie umowy na linii Administrator – Klient (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Klient przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług, a także dopasowywanie Usług do potrzeb Klientów, analizowanie Usług i ich udoskonalanie oraz zapewnianie ich bezpieczeństwa art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Klientem a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
2 pomiary statystyczne marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3 marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody
Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług, uniemożliwi ich realizację.
Do jakich odbiorców przekazywane będą dane osobowe Klientów?
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdemu Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie zgody, Klient dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia Usługi) Klient może dodatkowo skorzystać z poniższych praw - prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Klient może dodatkowo skorzystać z poniższych praw - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby której dotyczą.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Klienta.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane powyżej).
Informacja o "cookies"
Cookies i inne podobne technologie
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego Usługi. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie użytkownika Usług, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez ten Serwis, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
W jakim celu Administrator korzysta z cookies?
Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
 • świadczenia Usług;
 • dostosowywania zawartości Serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie internetowej danego Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Klienta czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Klientowi tej samej reklamy.
Rodzaje plików cookies, które wykorzystuje Administrator
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, Administrator stosuje ich następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z Usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Klientów ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących Serwisów.
Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Klient korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.